Faunatica - Tuntosarvet aitoon luontoon

Me Faunatica Oy:ssä tuotamme ympäristö­palveluja luonto­selvityksistä ja hoito­suunni­telmista koulutukseen ja luontoarvoja edistävään maise­mointiin. Perustamis­vuodesta 2000 lähtien olemmekin to­teut­taneet yli 120 asiak­kaan toimeksiantoja noin 170 kun­nan alueella ympäri Suomea.
– Marko Nieminen, toimitusjohtaja

Luontoselvitykset maankäyttöön

Luontoarvojen perusselvitys

Kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön yhteydessä tulee yleensä tehdä luontoselvitys. Pitkäaikaisen kokemuksemme perusteella osaamme suunnitella ja toteuttaa tarpeisiisi luonto­selvi­tyksen, joka täyttää lakisääteiset vaatimukset ja viranomaiskriteerit.

Lajiselvitykset

Tarvitsetko uhanalaisten lajien tai EU:n direktiivilajien selvitystä? Faunatican kautta käytettävissäsi on kattava asiantuntijaverkosto, josta löytyy korkeatasoinen osaaminen kaikkien maankäytössä huomioitavien eliölajien ja -lajiryhmien selvittämiseen. Joskus voi riittää pelkkä esiselvitys.

Ympäristövaikutusten arviointi

Edellyttääkö hanke luonto- tai ympäristövaikutusten arviointia? Laadimme ammattitaitoisesti hankkeellesi Natura-arvioinnin, luontovaikutusten arvioinnin tai ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Arvioimme myös viran­omaisten valmistelemien suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset (SOVA).

Muut ympäristöpalvelut

Maisemointi- ja viheraluesuunnitelmat

Olemme toteuttaneet mene­styk­sekkäästi useita hankkeita luonnon monimuotoisuutta ja muita ympäristöarvoja säilyttävän viherrakentamisen suunnittelusta. Virkistysmetsän tai puiston suun­nit­telussa voidaan merkittävästi edistää monimuotoisuus- ja lajistoarvoja ja samalla saavuttaa esteettisesti miellyttävä ympäristö – jopa kustannuksissa säästäen.

Elinympäristöjen kunnostus ja hoito

Vankka asiantuntemuksemme ja kymmenet referenssimme onnistuneista projekteista ovat tukenasi, kun suunnittelet suojelualueiden, arvokkaiden luontotyyppien tai uhanalaisten lajien elinympäristöjen ennal­listamista tai hoitoa. Huolehdimme tarvittaessa myös kunnostus- ja hoitotoimien käytännön toteutuksesta tinkimättömällä asiantuntemuksella.

Vieraslajien torjunta

Vieraslajien leviämisen torjunta on yhä tärkeämpi osa ympäristön­suojelua. Vieraslajien torjunnan onnistuminen vaatii sekä syvällistä biologista asian­tunte­musta että kustannustehokkaita toiminta­tapoja. Me autamme sinua löytämään järkevimmät ratkaisut vieraslajiongelmaan ja toteut­tamaan ongelman torjuntaa ja uusien ongelmien ehkäisyä – kustannustehokkaasti.

Lajiston seuranta

Onnistuttiinko uhanalaisen lajin esiintymän tai lintujen muuttoreitin turvaamisessa? Edistikö niitty- tai suoalueen ennallistamisprojekti lajiston monipuolistumista? Vastaukset saadaan vain seurannan avulla. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lukuisia uhanalaisten lajien tai laajemman lajijoukon seurantoja. Seurannoissamme lähtökohtia ovat tutkimuksen toistettavuus ja vertailukelpoisuus.

Ympäristön tilan seuranta

Toteutamme indikaattorilajeilla tehtäviä ympäristön tilan seurantoja eli biomonitorointia. Varsinkin teollisuuden tai väylärakennus-hankkeiden velvoitetarkkailussa vaaditaan usein biomonitorointia. Eliöstöön heijastuva kemikaali- tai ravinnekuormituksen toteaminen edellyttää laadukasta tutkimus­suunnitelmaa ja huolellista kerätyn datan analyysiä.

Paikkatietopalvelut

Teemme tarkat submeter-tason GPS-mittaukset Trimble®-laitteistolla. Tarkka ja luotettavasti mitattu paikkatieto mahdollistaa sen, että luontotiedot huomioidaan maankäytössä samalla tarkkuus­tasolla kuin insinöörityössä. Tuotamme tarkat paikkatieto-aineistot ArcGIS-ohjelmistolla.

Luontopolut ja virkistysalueet

Nykyaikainen luontopolku voi olla perinteisiä infotauluja, mutta myös paljon muuta. Me olemme asian­tuntijasi, kun haluat innovaatioita ja uudenlaisia sisältöjä luontopoluille.

Tutkimus

Tarvitsetko biologista asian­tuntemusta joka kestää arvioinnin? Olemme osallistuneet kymmeniin tutkimushankkeisiin ja tieteellisiin artikkeleihin.

Koulutus & viestintä

Tarvitseeko sinun laajentaa ymmärrystäsi ympäristöasioista? Miten viestiä ympäristöasioista uskottavasti? Räätälöimme organisaatiosi tarpeisiin sopivan sisällön.

Projektit

Esimerkkejä projekteistamme (PDF):

Keitä me olemme


Osoite
Kutojantie 11    02630 Espoo

Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@faunatica.fi

Y-tunnus
1641610-7