Tuotamme luontoselvitykset kaavoituksessa, maanrakennuksessa ja rakennushankkeiden yhteydessä

Luontoselvitykset kaavoituksessa ja muissa maankäyttöä muuttavissa hankkeissa

Luontoselvitykset ovat olennainen osa kuntien kaavoituksessa. Luontoselvitykset voivat koostua kolmesta osasta: yleinen luontoselvitys, lajikohtainen selvitys sekä seuranta. Faunatican luontoselvitys perustuu pitkäaikaiseen asiantuntemukseen sekä luonnollisesti myös lakisääteisiin vaatimuksiin ja viranomaiskriteereihin.

Luontoarvot ovat paitsi huomionarvoisia tämän päivän rakennushankkeita suunniteltaessa, myös olennainen osa hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Luontoselvitys tehdään kaavoituksen lisäksi esim. erilaisten rakennus-, maansiirto- ja louhintahankkeiden tai tiesuunnittelun pohjaksi. Kaikissa hankkeissa kannattaa huomioida luontoselvityksen tarve jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä kukin osa luontoselvityksistä voidaan tehdä vain tiettyyn vuodenaikaan.

Milloin luontoselvitys tarvitaan?

Faunaticaan ollaan yhteydessä, kun kunnat tai yksityiset maanomistajat haluavat tehdä asema- ja yleiskaavoja tai suunnittelevat muita muutoksia maankäytössä. Luontoselvitys kattaa yleensä luontotyyppien ja kasvillisuuden sekä muihin lajeihin kohdistuvat selvitykset, mm. liito-oravaselvityksen. Selvityksen painopiste vaihtelee aina alueesta riippuen.

Luontoselvityksessä kartoitetaan hankealueen tämänhetkisen luonnon ja lajiston tila. Lisäksi selvityksen pohjalta voidaan tehdä hankkeen luontovaikutusten arviointi. Selvitys perustuu olemassa olevan tiedon keräämiseen sekä asiantuntijoiden maastokäynteihin.

Luontoselvityksiä tehdään kaikenlaisissa maaympäristöissä ikimetsistä kaupunkeihin sekä lisäksi mm. vesistöjen ranta- ja veneväyläalueilla, joilla ruoppaustyöt voivat vaatia esimerkiksi viitasammakon tai sudenkorentolajien lisääntymispaikkojen selvittämistä. Tuulivoimahankkeissa puolestaan tarvitaan lintujen muutto-, lepäily- ja ruokailualueiden selvitystä.

EU:n luontodirektiivin IV-liitteessä (lajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua) lueteltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulailla kiellettyä. Mikä tahansa rakennushanke saattaa siten edellyttää esimerkiksi liito-oravan tai lepakoiden elinalueiden kartoittamista.

Myös uhanalaisten lajien selvitys on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, että kaavoitus tai muu maankäytön suunnittelu ei heikennä alueen suojelutavoitteita. Hankkeita ei usein voida hyväksyä ilman haittoja lieventäviä tai kompensoivia toimia, mikäli selvityksissä ilmenee huomionarvoisimpien lajien kannalta heikentäviä vaikutuksia. Periaatteessa jopa myös Natura-alueelle voidaan myöntää poikkeuslupa, mutta vain valtioneuvoston toimesta, mikäli hanke on erittäin tärkeä yleisen edun nimissä eikä vaihtoehtoista ratkaisua hankkeelle ole.

Faunatican palvelut lyhyesti

Faunatican palveluihin kuuluvat kaikenlaiset luonto- ja lajiselvitykset. Tarjoamme asiantuntemustamme myös luontovaikutus- ja Natura-arvioinneissa sekä elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimissa. Lisäksi autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan ekologisia kompensaatioita.

Faunatica tarjoaa apua myös ongelmien ratkaisuun, mikäli luontoselvityksessä ilmenee hankealueella sijaitsevan uhanalaista tai luontodirektiivissä listattua lajistoa. Tarjoamme asiantuntemustamme lajien suojelukysymyksissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!